2005. február 23. - EISZ
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.'Virtuális Egyetem program - Infokommunikációs tananyag készítése' címmel pályázatot hirdet.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.'Virtuális Egyetem program - Infokommunikációs tananyag készítése' címmel pályázatot hirdet.

1. A pályázat célja Egy egységes infokommunikációs 'maganyag' készítése felsőoktatásban tanuló hallgatók részére, valamint pedagógusjelöltek korszerű informatikai és módszertani műveltségének kialakítására alkalmas tananyagfejlesztés. A pályázat célja olyan tananyagok, tanulási programok készítésének ösztönzése, amelyek alkalmasak a digitális iskolai környezetekben akcióképes szakmaspecifikus tudás- és képességrendszer kialakítására.

2. Pályázók köre
a) A Magyar Köztársaság területén működő állami és az állam által elismert nem állami egyetemek és főiskolák.
b) Akadémiai kutatóintézetek.
c) Központi költségvetési szervek tudományos, kutatási, kulturális, oktatási profilú háttérintézményei.
d) fentiek konzorciumai.

A pályázat a tananyagok kifejlesztésén túl ezek felsőoktatási intézményben való használatát is tartalmazza. A 'b', és 'c' ponthoz tartozó pályázók csak felsőoktatási intézménnyel vagy intézményekkel konzorciumban pályázhatnak. Konzorcium esetén a konzorcium vezetője a Pályázó, de a Támogató minden támogatásban részesülő konzorciumi partnerrel támogatási szerződést köt (lásd 2. számú melléklet!)

Előnyt élveznek azok a pályázók, akik konzorciumban adják be pályázatukat. A konzorcium tagjainak száma nincs korlátozva. Konzorciumi partnereknek konzorciumi szerződést kell kötniük és azt a pályázathoz csatolniuk. Ha a pályázó nem felsőoktatási intézmény, és konzorciumi parterei felsőoktatási intézmények, a konzorciumi szerződésben elégséges, ha a résztvevő felsőoktatási intézmény(ek) befogadási nyilatkozatot ad(nak) ki az elkészítendő tananyagra. Előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek egy felsőoktatási intézmény több karának, egyazon kar több szakgazdájának, vagy több felsőoktatási intézménynek a befogadási nyilatkozatát is biztosítani tudják.

3. Pályázati feltételek
3.1 Beadható pályázatok száma.
Pályázók az alábbi két (2) komponensre adhatják be pályázataikat. Pályázók komponensenként külön-külön pályázhatnak! Egy pályázó azonban csak egy (1) darab pályázatot adhat be, de konzorciumi partnerséget több konzorciumban vállalhat.
3.2 Projekt időtartama.
Pályázó a támogatási szerződésben vállalt teljesítés végleges elszámolását 2005. május 31-ig köteles elvégezni.
Szerződéskötés és projekt kezdés várható időpontja: 2005. április 1.

3.3 A pályázat tárgya.
A szakmai és műszaki követelmények részletes leírását az 1. számú melléklet tartalmazza!

1. komponens
Az első komponens keretében Pályázó vállalja egy korszerű informatikai és módszertani műveltség kialakítására alkalmas, a főiskolai és egyetemi képzésbe illeszthető digitális tananyag kifejlesztését (1. szakasz). A tananyagban egységben jelenjenek meg a jelenléti oktatást és az önálló felkészülést, valamint a csoportmunkát támogató elemek, melyek lehetőséget teremtenek a digitális környezetekben akcióképes szakmai tudás- és képességrendszer kialakítására, illetve lehetőséget adnak arra, hogy megismertessék a hallgatókkal azokat a területeket és összefüggéseket, amelyek az információs társadalomra való felkészülés jegyében mesterségbeli tudásuk kulcstényezőit jelentik.
A tananyagfejlesztést követően Pályázó vagy a Pályázó konzorcium vállalja a tananyag felhasználását felsőoktatási intézmény vagy intézmények rendes oktatása keretében legalább egy féléven keresztül (2. szakasz), legalább egy önálló felkészüléssel megtámogatott jelenléti kurzus és legalább egy vegyes rendszerű (csökkentett kontaktóraszámú) kurzus formájában. Előnyt élvez az a pályázó, amely több egyetemről vagy egy egyetem több karáról, szakáról felvehető kreditként tudja biztosítani a kurzus meghirdetését.

2. komponens
A második komponens keretében Pályázó vállalja pedagógusjelöltek számára korszerű informatikai és módszertani műveltség kialakítására alkalmas, a főiskolai és egyetemi tanárképzésbe illeszthető digitális tananyag kifejlesztését (1. szakasz). A pályaműben egységben jelenjen meg a jelenléti oktatást és az önálló felkészülést, valamint a csoportmunkát támogató elemek, amelyek lehetőséget teremtenek a digitális iskolai környezetekben akcióképes tanári tudás- és képességrendszer kialakítására, illetve lehetőséget adnak arra, hogy megismertessék a tanárképzésben résztvevőkkel azokat a területeket és összefüggéseket, amelyek az információs társadalomra való felkészülés jegyében a pedagógusok mesterségbeli tudásának kulcstényezőit jelentik.
A tananyagfejlesztést követően Pályázó vállalja a tananyag felhasználását a rendes intézményi oktatása keretében legalább egy féléven keresztül (2. szakasz). A felhasználás lehet önálló felkészüléssel megtámogatott jelenléti vagy vegyes rendszerű (csökkentett kontaktóraszámmal). A felhasználásban mindkét forma legalább egy helyen forduljon elő. Előnyt élvez az a pályázó, amely több egyetemről felvehető kreditként hirdeti meg a kurzust.

4. Támogatás formája
Vissza nem térítendő egyszeri támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

5. Támogatás mértéke
1. komponens
Keretösszeg: 18.000.000 Ft
Minimális támogatási összeg: 2.000.000 Ft
Maximális támogatási összeg: 18.000.000 Ft
2. komponens
Keretösszeg: 12.000.000 Ft
Minimális támogatási összeg: 2.000.000 Ft
Maximális támogatási összeg: 12.000.000 Ft

6. A pályázatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatokat elektronikus- és papíralapú formában (lezárt borítékban tértivevényes küldeményként) kérjük eljutatni az alábbi címekre:
infokommpalyazat@hik.hu
Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ / EISZ iroda
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.
H-1088 Budapest, Reviczky utca 6.
Benyújtási határidő: 2005. március 18. (a postai feladás határideje!)
A papíralapú példányok minden oldalát cégszerűen aláírva, folyamatos számozással ellátva, fűzött vagy kötött formában 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük beadni.
Fontos!
A gyors és folyamatos elbírálás érdekében, kérjük a Pályázókat és konzorciumi partnereiket, hogy a pályázati anyag elektronikus példánya mellett, a hivatalos igazolásokat faxon is megküldeni szíveskedjenek az alábbi telefax számra:
Fax: (06)-1/ 338-2232
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét azonban, hogy a benyújtott pályázat hivatalos példánya a postai úton feladott eredeti pályázati példány! Bármilyen nemű eltérés vagy hiányosság esetén a fent említett eredeti példány az irányadó!
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati felhívás hivatkozási számának megjelölésével telefonon vagy e-mailben lehet feltenni az alábbi címeken.
E-mail cím: balazs.pall@hik.hu
Tel: (06)-1/ 411-5721
Kontaktszemély: Páll Balázs /EISZ pályázati asszisztens/

További hírek
2012. március 14.
Az új portálon egyelőre nem szükséges a regisztráció és a belépés az adatbázisok használatához.
2011. december 8.
Külföldi vendégelőadók részvételével ünnepeltük az Elektronikus Információszolgáltatás fennállásának 10. évfordulóját.
2011. szeptember 13.
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az EBSCO Information Services közreműködésével tisztelettel meghívja Önöket az IEEE ASPP adatbázis három helyszínen zajló felhasználói tréningjére.
Arcanum Magyarország vezető tartalomszolgáltatója
Digitális Tankönyvtár felsőoktatási tankönyvek egyetemi jegyzetek folyóiratcikkek elektronikusan
Layout:hu-HU:mtakBanner